Co je radon?

Vše okolo nás je radioaktivními prvky doslova prostoupeno, tedy i naše tělo. Většina radioaktivních prvků je zde od vzniku naší planety. Radioaktivní prvky se rozpadají a emituji ionizující záření. Za normálních okolností je pro nás toto záření neškodné, protože si na něj již lidské tělo zvyklo. Jinak tomu může být u vyšších koncentrací radonu v domě.

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon se sám přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, vizmutu a olova), které se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Při vdechování vysokých koncentrací produktů přeměny radonu může dojít ke vzniku rakoviny plic, tak jako např. z kouření apod. Rakovina plic nevzniká ihned, jde o dlouhodobou záležitost (10, 20 i více let). S rostoucí koncentrací vdechovaných produktů přeměny radonu roste i pravděpodobnost výskytu rakoviny plic.

Co je radon?

Radon se do domu dostává třemi cestami z podloží, ze stavebního materiálu a z vody. Nejčastěji se radon do budovy dostává z podloží. V důsledku prasklin a netěsností základů je radon zejména v topném období doslova nasáván s půdním vzduchem z podloží do domu.

Pro srovnání: v hloubce jeden metr v podloží se koncentrace radonu pohybují v běžných hodnotách 2 000 – 100 000 Bq/m3, ve venkovním ovzduší jsou koncentrace radonu v rozmezí 5-20 Bq/m3 a průměrná hodnota objemové aktivity radonu (OARn) v budovách ČR je cca 120 Bq/m3. Česká republika patří k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v obytných prostorách.

Podle §97 vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, je referenční úroveň OARn ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti rovna 300 Bq/m3. Při překročení referenční úrovně OARn300 Bq/m3 vlastník objektu zvažuje opaření ke snížení OARn v obytných a pobytových místnosti. Při překročení úrovně 3000 Bq/m3 musí vlastník objektu opatření ke snížení OARn v objektu realizovat.

Staví-li se nový dům, doporučuje se udělat taková preventivní opatření, aby v pobytových místnostech (např. pokoje, kuchyně atd.) byla OARn menší než 300 Bq/m3. Tato hodnota je zabezpečená, pokud je stavba umístěna na pozemku s nízkým radonovým indexem. Při vyšším radonovém indexu je nutno provést dostatečná opatření proti pronikání radonu z podloží do domu podle ČSN 73 0601. Dále staví-li se z nezávadného stavebního materiálu a používá se v objektu nezávadná voda (kontrola hodnot stavebních materiálů i vody z veřejné sítě je ze zákona povinností dodavatele). V poslední řadě není použito podlahového vytápění. Pokud se použije podlahové vytápění, je nutno provést technické řešení uvedené v ČSN 73 0601.

Jak postupovat při výstavbě nového domu

Před stavbou je nutné si nechat zjistit radonový index pozemku (nejlépe ještě před územním rozhodnutím, aby bylo možno stavbu umístit mimo oblast s extrémně vysokým radonovým indexem). Tabulka stanovení radonového indexu základových půd na základě měření objemových aktivit 222Rn v půdním vzduchu a určení plynopropustnosti základové půdy:

Pozemek s radonovým indexem Objemová aktivita 222Rn v půdním vzduchu v kBq/m3 (III. kartil)
Středním <30-100 <220-70 <10-30
Vysokým >100 >70 >30
Plynopropustnost nízká střední vysoká

Podle §98 platnosti zákona č. 263/2016 Sb. Atomový zákon Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku. Radonové indexy plochy zástavby objektu jsou tři (nízký, střední a vysoký). Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch, nebo pokud je projektováno preventivní protiradonové opatření založené na odvětrání radonu z podloží mimo objekt podle ČSN 73 0601. Pokud se bude stavba nacházet na pozemku s nízkým radonovým indexem bez použití podlahového vytápění ve styku s podložím, bude postačovat běžná hydroizolace. V ostatních případech bude nutno provést plynotěsné provedení hydroizolace a odvětrání podloží. Vždy je nutno postupovat podle ČSN 73 0601, kde jsou tyto protiradonová opatření uvedena. Tato opatření musí navrhnout projektant, který má na tuto činnost osvědčení. Stavební úřad zpravidla účinnost navržených opatření nechává dokladovat kolaudačním měřením OARn v novostavbě, kdy musí být OARn menší než 300 Bq/m3.

Co je radon?

Pokud je užívána v objektu voda z vlastní studny je vhodné si nechat proměřit OARn ve vodě, zda v používané vodě je vyhovující obsah přírodních radionuklidů (alfa a beta) a radonu. Doporučuje se také nechat si proměřit starý stavební materiál nejasného původu, který se bude na stavbě používat (např. škvára, staré neproměřené materiály vyráběné z popílku apod.)

Jak postupovat u stávajících domů:

Před vydáním stavebního povolení k rekonstrukci, nástavbě, půdní vestavbě nebo změně užívání domu se doporučuje provést změření koncentrace radonu v budově. Pokud se potvrdí překročení referenční hodnoty OARn 300 Bq/m3, doporučuje se jako součást stavební úpravy provést protiradonová opatření podle ČSN 73 0602. Opatření mohou být od jednoduchých (větrání, nucená ventilace) po složitější (střední stavební úpravy, nucená ventilace) anebo zásadní stavební. Při překročení úrovně 3000 Bq/m3 je vyloučen pobyt osob v objektu.

Co je radon?

Jak postupovat u přístavby stávajících domů:

Při přístavbě obytných nebo pobytových prostor (jde o prostory, ve kterých za rok pobývají všechny osoby dohromady vice než 7000 hod) se před stavebním povolením stanoví kategorie radonového indexu na pozemku (jako u novostavby) a proměří se koncentrace radonu v stávající budově.

Co je radon?

Možnosti poskytnutí státního příspěvku na protiradonová opatření:

Stát může poskytnout příspěvek na provedení protiradonových opatření (včetně radonové diagnostiky) ve stávajícím objektu, kde je překročena referenční hodnota. Příspěvek se poskytuje prostřednictvím krajských úřadů, podrobnosti upravuje směrnice Ministerstva financí ČR. Na příspěvek není právní nárok.

Poptat nezávazně měření

Vyberte prosím typ měření
V pořádku
V pořádku
Zadejte prosím telefon
Zadejte prosím e-mail
Potvrďte prosím souhlas